Amatorski Zespół Teatralny działa w Dynowie od jesieni 1922 roku. W okresie międzywojennym istniał on przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół", a po II wojnie światowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

W 1955 roku zgodnie z zawartym porozumieniem z OSP, zespół przyjął nazwę - Amatorski Zespół Teatralny przy OSP w Dynowie.

Wzmianka o pierwszej sztuce Wieczór trzech wieszczów pochodzi z 1907 roku.
Pierwszym reżyserem sztuk był dyrektor miejscowej szkoły Władysław Biega (Grube ryby - wiosna 1923, Radcy pana radcy - jesień 1923).

        W 1926 roku funkcję reżysera przejął nauczyciel miejscowej szkoły, artysta-amator Tadeusz Zajączkowski. Nowy reżyser miał do dyspozycji orkiestrę, którą kierował organista Karol Wójcik oraz czterogłosowy chór mieszany. Dzięki tej współpracy wystawiana "Chata za wsią" stała się widowiskiem barwnym, z chórem i muzyką.
Do wyróżniających się w tym okresie aktorów należeli: Janina Kędzierska, Antoni Salwa i Jan Węgrzyn pełniący jednocześnie funkcję charakteryzatora i dekoratora, a od 1928 roku nowego reżysera sztuk.
        Repertuar preferowany przez Jana Węgrzyna to komedie i teatralizacja obrzędów religijnych. Grano więc z powodzeniem Gwiazdę Syberii, Krowoderskie zuchy, Królowę przedmieścia, Zemstę Cygana, Panna rekrutem, Grube ryby, Damy i Huzary, Jasełka, Betlejem polskie, Dzieje Męki Pańskiej.
Jan Węgrzyn kierował zespołem ponad 20 lat, poświęcając mu wiele czasu i serca. Bardzo dbał o podniesienie poziomu gry aktorów. Przygotowywane przez niego przedstawienia oglądała zwykle większość mieszkańców Dynowa, niekiedy dwu i trzykrotnie. Poważna choroba nie pozwoliła mu dalej prowadzić zespołu, od którego odszedł w 1956 roku.

        W 1955 roku reżyserem zespołu teatralnego została polonistka mejscowego LO mgr Janina Jurasińska. Wystawione w tym czasie sztuki to nie tylko komedie, jak: Gwałtu co się dzieje, Sublokatorka, Imieniny pana dyrektora, Klub kawalerów, Porwanie Sabinek, Zakochana majstrowa, ale także: Warszawianka, Lilla Weneda, Balladyna, Dziady, Uczeń diabła, Uczta morderców, Antygona, Czarowna noc, Eugeniusz Onegin, Stara baśń.
         Dzięki systematycznej działalności zespołem teatralnym zainteresowały się władze lokalne, powiatowe i wojewódzkie, aż do centralnych włącznie. Zespół brał udział w różnych konkursach, eliminacjach oraz przeglądach zajmując najczęściej czołowe miejsca.
W 1962 roku zespół zdobył Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności teatralnej. Zespół wygrał konkursy "Wieś bliżej teatru", "Teatry robotnicze ludziom pracy" i wiele innych. W 1976 roku zespół otrzymał równorzędną nagrodę z przemyskim "Fredreum", najstarszym amatorskim zespołem teatralnym w Polsce.
        Obok pracy reżysera do odniesionych sukcesów przyczynili się tacy aktorzy jak: Zygmunt Chudzikiewicz, Zofia Kędzierska, Stanisław Kostur, Ludmiła Owska, Zofia Welc, Elżbieta Kędzierska, Teresa Gerula, Józef Drabik, Marian Bajda, Teresa Markowska-Lach, Bogdan Lach, Edward Kowalski, Maria Iwańska, Zygmunt Zięzio, Stanisław Kupczakiewicz i inni.
        Powołanie Janiny Jurasińskiej na stanowisko dyrektora LO w Dynowie i łączące się z tą funkcją obowiązki uniemożliwiły jej dalszą pracę w zespole, którą zakończyła w 1976 roku.

        W 1977 roku reżyserem zespołu została nauczycielka języka polskiego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dynowie - mgr Krystyna Dżuła.
Pod nowym kierownictwem zespół wystawił: Pana Damazego J.Blizińskiego, Małego rycerza i panny W Maciejewskiej, oraz Damy i huzary A.Fredry.
        Zespół uczestniczył w licznych konkursach i przeglądach. W Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Scenicznych w Paczkowie wystąpił z Królową Przedmieścia Krumłowskiego, Szandorem Kowaczem T.T.Jeża i innymi sztukami, uzyskujac wyróżnienia.
Królowa Przedmieścia - wspólne zdjęcie - fot.A.Iwański Wysoką ocenę zdobył zespół podczas spotkań Ogólnopolskiego Sejmiku Amatorskich Zespołów Teatralnych i Obrzędowych w Tarnogrodzie za sztuki: Kamień jak kamień J.Grzymkowskiego oraz Gość oczekiwany Z.Kossak-Szczuckiej.
W 1982 roku zespół przygotował Betlejem polskie L.Rydla, a następnie Misterium męki pańskiej nieznanego autora. W 1987 roku zespół wystawił z powodzeniem Kwiaty dla matki K.Choińskiego, a w 1989 roku na zaproszenie organizatorów przeglądu zespołów góralskich wystąpił w Czarnym Dunajcu.

        W latach 80-tych obok Zygmunta Chudzikiewicza, Zofii Kędzierskiej i Stanisława Kostura trzon grupy teatralnej tworzyli: Aleksandra Tabisz, Maria Iwańska, Zofia Welc, Elżbieta Kędzierska, Grażyna Malawska, Grażyna Mazur, Ludmiła Kozubal, Zygmunt Zięzio, Stanisław Mołoń, Aleksander Gerula, Henryk Ryba, Marian Jandziś, Bogdan Kupczakiewicz, Krzysztof Kędzierski i kier. tekstu M. Krasnopolski.

Gość oczekiwany - fot.P.Pyrcz         W jubileuszowej publikacji "Sejmiki wiejskich teatrów" wydanej w 1993 roku, teatr został zaliczony do najciekawszych z wszystkich prezentujących się z terenu całej Polski grup amatorskich i wyróżniony dokumentacją imienną członków zespołu oraz pięknymi zdjęciami.

        W dniach 4-6 lutego 1995 roku odbył się Przegląd Teatrów Wsi Polskiej z obszaru Polski południowo-wschodniej.
Organizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. Zespół wziął udział w inauguracji imprezy (Hrabina z Garwolina) oraz otrzymał dyplomy i symboliczną tarnogrodzką łyżkę.
        W ramach XXII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie (14 - 16 październik 2005), zespół wystawił sztukę Zofii Kossak - Szczuckiej "Gość Oczekiwany". Starania dynowskich aktorów zostały nagrodzone dyplomem honorowym w uznaniu wybitnych dokonań artystycznych, za pracę na rzecz ruchu teatralnego. Komisja artystyczna przyznała także dyplom p.reżyser Krystynie Dżule. Ponadto zespół otrzymał nagrodę Ministra Kultury "za umiejętne wydobycie szlachetnego przesłania utworu dramatycznego".