W obecnych granicach administracyjnych Dynowa znajduje się budynek dawnej szkoły powszechnej w Bartkówce pochodzący z końca XIX wieku. Obecnie obiekt uzytkowany jest jako Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie. Budynek usytuowany jest na wschód od drogi wiodącej przez dawną wieś, przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do kościoła w Bartkówce.
Jest to budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym o pokryciu z blachy. W elewacji frontowej znajduje się wejściowy ryzalit umieszczony niesymetrycznie, nakryty dwuspadowym daszkiem. Na całej długości elewacji frontowej podcień wsparty na współczesnych metalowych słupach. Elewacje ozdobione skromnym detalem architektonicznym: podziały płycinowo-ramowe, pilastry w narożach elewacji bocznych, trójkątne szczyty ścian bocznych wydzielone profilowanym gzymsem, w szczytach po jednym okulusie.

      Początki Szkoły Ludowej w Bartkówce

      

"W gminie Bartkówce powstała nowo wybudowana szkoła dnia 18 sierpnia r. 1870 za staraniem gminy jak akt erekcyjny opiewa. Ówczesny właściciel śp. Ludwik de Zaręba Skrzyński darował raz na zawsze ogród w objętości 300 sążni w pobliżu dworu pod budynek szkolny i na rozmnażanie drzewek owocowych, aby dzieci korzystały z nauki ogrodnictwa."

         Tak rozpoczyna się ponad 100-letnia historia Szkoły Podstawowej w Bartkówce, obecnie S.P.Nr 2 w Dynowie.
Budynek, o którym wspomina fragment kroniki szkolnej przetrwał niezbyt długo, stał się zbyt ciasny, dlatego 21 stycznia 1887 r Rada Gminy podjęła uchwałę o kupnie ziemi, na której w przyszłości miał stanąć budynek szkolny.
W roku 1888 przystąpiono do jego budowy, a 1 września 1889 r budynek został oddany do użytku.
Kronikarz zapisał:

"Budynek szkoły postawiony na nieznacznem wzniesieniu, skąd prześliczny widok roztacza się dookoła, obejmuje obszerną salę naukową, dwa pokoje mieszkalne, kuchnię, spiżarnię, piwnicę, strych i sionkę. Od południowej strony przytyka do pomieszczenia kancelarya gminna i areszt".

Takie były /wg. kroniki/ początki szkoły w Bartkówce. Początkowo była to szkoła jednoklasowa. Wkrótce okazało się, że jedno pomieszczenie na naukę nie wystarcza, ponieważ do szkoły uczęszczało bardzo dużo dzieci, np. w roku szkolnym 1908/09 "zapisało się 99 chłopców i 92 dziewczęta na naukę codzienną - a 34 chłopców i 34 dziewczęta na naukę dopełniającą".
Dlatego na potrzeby szkoły niezbędna stała się adaptacja kolejnych pomieszczeń.
         Przez wszystkie lata swojej działalności szkoła była mocno związana ze środowiskiem lokalnym.
Społeczeństwo Bartkówki interesowało się życiem szkoły, wspierało jej działania, co potwierdzają zapisy w kronice szkolnej, prowadzonej od roku 1870.
W czasie II wojny światowej, mimo trudnej sytuacji szkoła prowadziła swoją działalność.
         Pierwsze lata powojenne też nie były łatwe. Rok szk. 1945/46 rozpoczął się spokojnie, ale w nocy z 3 na 4 października 1945 r Bartkówka została spalona. Mieszkańcy wsi schronili się w Dynowie, budynek szkolny cudem ocalał, ale został bardzo mocno zniszczony. W 1948 r udało się częściowo odbudować budynek i rozpoczęła się nauka.
Mimo trudnych lat, jakie nastąpiły po wojnie, mieszkańcy Bartkówki zaczęli planować budowę nowej szkoły. W 1959 r powstał Komitet Budowy Szkoły, który zaczął czynić starania o uzyskanie działki.
W tym samym roku przystapiono do budowy mostu na Sanie, a ponieważ wiele prac miało być wykonane społecznie, budowę szkoły odłożono na przyszłość.
Temat rozbudowy szkoły poruszany był jeszcze wielokrotnie, niestety, jak dotąd bezskutecznie.Dzień dzisiejszy szkoły.


         Kadra pedagogiczna szkoły to nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, stale doskonalący swój warsztat pracy.
Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi w budynku szkolnym oraz salami lekcyjnymi, zastępczą salą gimnastyczną i kuchnią w budynku Domu Ludowego. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Znacznej poprawie uległy warunki lokalowe.
Budynek szkolny został poddany gruntownemu remontowi. Wykonano wewnętrzne sanitariaty i wymieniono instalację elektryczną (1999r), podczas wakacyjnej przerwy w 2002r wykonano centralne ogrzewanie, wymieniono podłogi, drzwi, parapety. Drobne prace remontowe przeprowadzono również w budynku Domu Ludowego (wymieniono drzwi, schody, w korytarzu ułożono płytki i boazerię).
W czasie wakacji 2003r szkoła otrzymała piękny nowy dach.
W 2004r przeprowadzono remont dwóch pomieszczeń: w jednym z nich uczniowie spożywają posiłki, w drugim znajdować się będzie gabinet opieki medycznej.